A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ.

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Európai Unió GDPR Általános Adatvédelmi rendelete 2018.05.25-től Magyarországon  hatályba lép.

 A Csekme &Társa Kft.-Éva Esküvői Ruhaszalon (Tatabánya, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  Cégünk  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk  minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Csekme &Társa  Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 2 Az adatkezelő adatai amennyiben megkeresné Társaságunkat, és elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel:

Csekme & Társa Kft

2800 Tatabánya, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

adószám: 12772111-2-11

Cégjegyzékszám: Cg:11-09-008517   ( Bejegyző szerv: Tatabánya, Városi Bíróság)

Tel: 06-20-245-5691

Adatkezelő: Csekméné Tóth Éva

Cégünk minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb év elteltével töröl.

Személyes adatok, amelyeket felhasználunk:

Név

Email-cím

Telefonszám

Ezeket az adatokat a hírlevélre való feliratkozás( illetve  email- levelezés váltás )esetén kapjuk meg. Bármikor törölhető a honlapon található megfelelő link segítségével a regisztráció, illetve email-ben is kérhetik tőlünk a feliratkozás törlését: csekme.eva@gmail.com-csekmene@t-online.com email címek bármelyikén. Ebben az esetben 48 órán belül töröljük rendszerünből a regisztrációt- és az adatokat is.

A regisztráció során megadott nevet és email-címet a feliratkozó hozzájárulásával tároljuk, egy évig őrizzük, kizárólag hírlevél küldésére használjuk fel, és harmadik félnek nem adjuk ki.

 

Cégünk  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A  Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Sütik esetleges megjelenése:

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor,) így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében .

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 Általános adatkezelési irányelvek

 A Csekme & Társa  Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakábanvisszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Csekme& Társa Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

·         valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

Az adatok fizikai tárolási helyei:

 Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Csekme &Társa Kft  fér hozzá.

Helyileg a Kft telephelyén, a szalon címén található számítógépen vannak az adatok tárolva. Az adatokat max. egy évig tároljuk, utána automatikusan  törlésre kerülnek. Természetesen kérésre az adatokat 48-órán belül töröljük.

A számítógép a megfelelő védelemmel van ellátva.

Telefonos beszélgetés esetén a név, telefonszám az adatkezelő: Csekméné Tóth Éva  telefonkészülékében kerülhetnek tárolásra, és itt található az esetleges írásbeli kommunikációs is. Sms, MMS, Email. A telefon pin kóddal, ujjlenyomattal oldható fel, így ebben az esetben is az adatok biztonságban vannak.

Az érintett hozzáféréshez való joga

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van. Emailben értesítjük a hírlevélre feliratkozókat.

A szalon honlapján közzé tesszük ezt az adatvédelmi irányelvet, illetve a Facebook oldalunkon is informálódhatnak róla.

 

Helyesbítés joga

 Az érintett kérheti a Csekme & Társa  Kft  által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Csekme & Társa  Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·         személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 

 Visszavonás joga

·         Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A Google felhőalapú küldés

Ebben az esetben az esetleges fényképek, fotók a Google szerverein tárolódnak.

Ebben az esetben az adatvédelmi szolgáltatásokat a Google nyújtja.

 

Messenger

Ebben az esetben az adatok a Facebook szerverein tárolódnak, mely adatokat személyesen a fiókból a felhasználó saját maga törölheti. Az adatvédelemről ebben az esetben a Facebook gondoskodik.

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

 Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 Telefon: 0613911400

 Fax: 0613911410

 

A fenti pontok képezik cégünk adatvédelmi irányelveit.

További kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tudunk információt adni.

Csekméné Tóth Éva

06-20-245-5691

csekme.eva@gmail.com

 

Tatabánya, 2018.05.23.